Skip to main content

GENEL ÇALIŞMA KOŞULLARI

Genel şartlar ve koşullar GIDATEK MAKİNE TİC.LTD.ŞTİ.

 

Madde 1 Uygulanabilirlik

1.   GIDATEK MAKİNE TİC. LTD.ŞTİ. ile yapılan tüm teklifler ve sözleşmeler İstanbul'da kayıtlı ofisi ve ana iş yeri olan, ayrıca "GIDATEK MAKİNE" olarak adlandırılan, bu koşulların uygulanabilirliği altında gerçekleşecektir. 
2.   Alıcı, teklifinde veya kabulünde başka koşullara atıfta bulunduğu sürece, bu koşulların uygulanabilirliği açıkça reddedilir. 
3.   Teklifte aksi belirtilmedikçe, tüm teklifler bir ay süreyle geçerli olacaktır.
4.   Kabulde teklife ilişkin çekince veya değişiklik yapılması halinde, sözleşme ancak Gıdatek Makine'nin alıcıya tekliften bu sapmaları kabul ettiğini bildirmesi halinde gerçekleşir. 

 

Madde 2 Değişiklikler

1.   Satış sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ve bu Genel Koşullardan sapmalar, ancak Alıcı ile Gıdatek Makine arasında yazılı olarak kararlaştırıldığı takdirde geçerli olacaktır.

2.   Değişikliklerin maliyetlerde artış veya azalışa yol açması halinde, satın alma fiyatında ortaya çıkan değişiklik taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmalıdır. 

3.   Satın alma fiyatındaki değişiklik üzerinde anlaşmaya varılamaması durumunda, taraflar arasında bu Genel Koşulların 11. Maddesinin uygulanacağı bir ihtilaf ortaya çıkacaktır. 

 

Madde 3 Ambalajlama ve sevkiyat

1.   Sipariş edilen malların sevkiyatı/taşınması, masrafları ve riski alıcıya ait olmak üzere gerçekleşecek ve teklifte aksi belirtilmedikçe alıcı alışılagelmiş nakliye sigortasını ayarlayacaktır.

2.   Mallar, Gıdatek Makine tarafından siparişte belirtilen veya daha sonra kararlaştırılan şekilde kararlaştırılan yere veya yerlere teslim edilecek veya teslim edilmek üzere gönderilecektir. 

 

Madde 4 Mülkiyetin ve riskin devri

1.   Bu maddenin 2. ve 4. paragraflarında yer alan hükümlere tabi olmak kaydıyla, malların mülkiyeti teslimatla birlikte alıcıya geçer. Malları satın alan, taşımanın başlamasından itibaren riski üstlenir.

2.   Alıcı, satın alma bedelinin tamamını herhangi bir ek masrafla birlikte ödemediği veya bunun için teminat vermediği sürece, Gıdatek Makine malların mülkiyetini elinde tutacaktır. Bu durumda mülkiyet, alıcı Gıdatek Makine'ye karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği anda alıcıya geçecektir. 

3.   Alıcının ödeme kabiliyeti konusunda Gıdatek Makine'nin makul bir şüphesi varsa, Gıdatek Makine, 4. maddenin 2. paragrafı uyarınca, alıcı ödeme için teminat verene kadar malların teslimini erteleme hakkına sahip olacaktır. 


Madde 5 Teslimat zamanı

Gıdatek Makine, malları siparişte belirtilen teslim süresinin bitiminde veya hemen sonrasında teslim edecektir. Bir teslim süresi kararlaştırılmışsa, bu süre Gıdatek Makine'nin siparişi onayladığı tarihte başlayacaktır. Gıdatek Makine bu sürelere uymak için elinden gelen çabayı göstermekle yükümlüdür.

 

Madde 6 Mücbir Sebepler

1.   Madde 5'te belirtilen teslim süresi, Gıdatek Makine'nin mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin engellendiği süre kadar uzatılacaktır. 

2.   Satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra, Gıdatek Makine'nin savaş, savaş tehlikesi, iç savaş, terörizm, ayaklanmalar, savaş eylemleri, yangın, su hasarı, sel baskını, grev, iş bırakma, lokavt, ithalat ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin veya bunların hazırlanmasının engellenmesi halinde, Gıdatek Makine açısından mücbir sebep söz konusu olacaktır, Hükümet önlemleri, makinelerdeki arızalar, elektrik kesintileri, hem Gıdatek Makine'nin kendi tesislerinde hem de Gıdatek Makine'nin gerekli malzeme veya hammaddelerin tamamını veya bir kısmını temin etmek zorunda olduğu üçüncü taraflarda, ayrıca kendi kontrolü altında olsun veya olmasın depolama veya nakliye sırasında ve ayrıca Gıdatek Makine'nin kontrolü dışındaki diğer tüm nedenlerden dolayı olmasu mücbir sebep sayılır 

3.   Mücbir sebeplerden dolayı teslimatın iki aydan fazla gecikmesi halinde, hem Gıdatek Makine hem de alıcı sözleşmenin feshedilmiş olduğunu kabul etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda Gıdatek Makine sadece yaptığı masraflar için tazminat alma hakkına sahip olacaktır. 

4.   Mücbir sebep, sözleşme halihazırda kısmen ifa edilmişken meydana gelirse, alıcı, mücbir sebep nedeniyle kalan teslimatın iki aydan fazla gecikmesi durumunda, malların halihazırda teslim edilmiş olan kısmını tutma ve bunun için ödenmesi gereken satın alma bedelini ödeme veya sözleşmeyi feshedilmiş olarak kabul etme hakkına sahip olacaktır, Ayrıca, malların halihazırda teslim edilmiş olan kısmı ile ilgili olarak, alıcı, malların hali hazırda teslim edilmiş olan kısmının, kalan malların teslim edilmemesi nedeniyle alıcı tarafından artık etkin bir şekilde kullanılamayacağını gösterebilirse, riski ve masrafı alıcıya ait olmak üzere, halihazırda teslim edilmiş olan malları Gıdatek Makine'ye iade etme yükümlüdür.

 

Madde 7 Garanti ve sorumluluk

1.   Gıdatek Makine, alıcının veya bir müşterisinin malları talimatlara aykırı olarak kullanması veya başka bir şekilde kullanımda hata yapması nedeniyle malların hasar görmesinden sorumlu değildir.

2.   Gıdatek Makine'nin sorumluluğu, ayıplı bir malın ücretsiz olarak onarılması veya Gıdatek Makine'nin takdirine bağlı olarak o malın veya bir parçasının değiştirilmesi ile sınırlı olacaktır. Gıdatek Makine, Gıdatek Makine'nin kastı veya bilinçli taksiri sonucu meydana gelenler hariç olmak üzere, dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Bu durumda sorumluluk fatura tutarı ile sınırlıdır. Alıcı, Gıdatek Makine'nin kastı veya bilinçli taksirinden kaynaklanmadığı sürece, hukuki yardım masrafları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların tüm anlaşmaları için Gıdatek Makine'yi tazmin edecektir. Bu sınırlama ve tazminat, Gıdatek Makine tarafından bu sözleşmede veya sözleşmenin uygulanmasında görevlendirilen yardımcı kişiler ve astlar için de geçerli olacaktır.

 

Madde 8 Fiyat ve ödeme

1.   Satın alma fiyatı, malların fiyatına ek olarak, paketleme maliyetini ve / veya Türkiye içinde alıcı tarafından belirlenen yere teslimat maliyetini içerir. 

2.   Alıcı, sözleşmeye dayanarak satın alma bedelini ödemekle yükümlüdür. Alıcı faturayı (zamanında) ödemezse, kanunen temerrüde düşmüş olacaktır. Alıcı, kendisi tarafından yapılan bir karşı talep nedeniyle bu satın alma fiyatından herhangi bir tutarı düşme veya ödeme yükümlülüğünü askıya alma hakkına sahip değildir. 

3.   Alıcı ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmez ve ayrıca yedi takvim günü süreli bir temerrüt bildirimine cevap vermezse, Gıdatek Makine satın alma sözleşmesini yargı müdahalesi olmaksızın feshedilmiş sayma hakkına sahiptir. Bu durumda Alıcı, kazanç kaybı, nakliye masrafları ve temerrüt ihtarı masrafları da dahil olmak üzere Gıdatek Makine'nin uğradığı zarardan sorumlu olacaktır. 

4.   Alıcı temerrüde düşerse, mahkeme dışı tahsilat masraflarına borçlu olur. Bu masraflar anapara tutarının %10'u olarak belirlenmiştir. Ayrıca, alıcı faturanın vade tarihinden itibaren aylık %8 faiz borçlu olacaktır, bu durumda bir ayın bir kısmı tam ay olarak sayılacaktır.

5.   Alıcı, Gıdatek'in tamamen veya ağırlıklı olarak haklı bulunduğu tüm durumlarda Gıdatek Makine tarafından yapılan yasal masrafları ödeyecektir.

 
Madde 9 Fesih

1.   Madde 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Alıcının iflasının ilan edilmesi, ödemenin geçici olarak durdurulmasının talep edilmesi veya gerçek kişi olan Gıdatek Makine'nin talebinin mahkemece kabul edilerek borç erteleme düzenlemesinin uygulanabilir olduğunun ilan edilmesi veya haciz, vesayet altına alma veya başka bir şekilde malvarlığı veya bunların bir kısmı üzerinde tasarruf yetkisini kaybetmesi hallerinde, vasi veya kayyım bu satış sözleşmesinden doğan yükümlülükleri terekenin borcu olarak kabul etmedikçe, yazılı beyanda bulunulduktan sonra satış sözleşmesi adli müdahale olmaksızın feshedilir. 

2.   Fesih ile karşılıklı olarak mevcut alacaklar derhal muaccel hale gelir. Alıcı, kar kaybı ve nakliye masrafları da dahil olmak üzere Gıdatek Makine'nin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır. 

 

Madde 10 Uygulanacak Hukuk

1.   Bu sözleşme Türk Hukukuna tabidir. 

2.   Viyana Satış Sözleşmesi (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, Viyana 11 Nisan 1980, Antlaşma Serisi 1981, 184 ve 1986, 61) bu sözleşmeye uygulanmayacaktır. 

 

Madde 11 Anlaşmazlıklar

1.   Taraflar arasında sözleşmeden veya başka sözleşmelerden ve işbu sözleşmeyle bağlantılı diğer eylemlerden kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklar, örneğin hukuka aykırı eylemler, usulsüz ödemeler ve sebepsiz zenginleşmeler, zorunlu yargı kurallarının bu seçimi engellediği durumlar hariç olmak üzere, Lelystad Bölge Mahkemesi tarafından çözülecektir. 

2.   Bir uyuşmazlık, taraflardan birinin bunu beyan ettiği anda var sayılacaktır.

3.   Alıcı, GIDATEK MAKİNE TİC. LTD.ŞTİ'ye ifa kusurunu, keşfedilmesinden veya makul olarak keşfedilebilmesinden sonraki 14 gün içinde yazılı olarak bildirmelidir, aksi takdirde Alıcı artık ifa kusuruna başvuramaz.

4.   Belirli bir yasal taleple ilgili bir anlaşmazlık, yasalara uygun olarak daha erken sona erme veya sınırlama olasılığı saklı kalmak kaydıyla, yasal talebin ortaya çıkmasından ve alıcı veya bir müşterisi tarafından bilinmesinden sonraki bir yıl içinde ileri sürülmelidir.